Going Deeper

Bijbelstudie

Groeien in je relatie met God duurt een leven lang. Of het nu gaat om groeien in gebed, groeien in geloof of het groeien in kennis. Groeien is tijd nemen voor God, in zijn aanwezigheid risico’s nemen, en met Hem nieuwe wegen en paden bewandelen. Dieper gaan dan je tot nu toe gewend bent, met elkaar diepere inzichten ontdekken. Samen op zoek naar de liefde van Christus: naar de hoogte, de breedte, de lengte en de diepte.

Statenvertaling: Efeziërs 3: 14-19

,,14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; 17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; 18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, 19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.”

Going Deeper!!

Kijk HIER wanneer en waar de volgende Going Deeper plaatsvindt.